fbpx

אפליקציית

״שיטת שריתי סקויאר״

לחיות במציאות של מוח מאומן

רשימת פחדים תת מודעיים

תזכורת לעבודה עם רשימה זאת:

זימון סקאלה של שישה דפים ב״רשימת פחדים תת מודעיים״ ואז בקשה לעפעוף על מספר הדף בו נמצא ״הפחד״.

זימון הדף שעפעף (לנקוב בשם שלו) ואז זימון סקאלה של ארבע עמודות ובקשת עפעוף על העמודה בה נמצא ״הפחד״.

זימון מספרים שיש בעמודה שעפעפה ואז בקשה לעפעוף ״מספר הפחד״.

זימון ״הפחד״, ע״י אמירת המספר שלו ושם הפחד ואז טיפול ב״פחד״ עצמו ע״י: שושלת אורך + שושלת רוחב + ציר הזמן.

סבבים נוספים וטיפול ב״ממצאים״, כך עד שאין עפעוף.

זימון ״פחדים קשורים לנושא״ ואנ״ט שלהם.

זימון ״פחדים של סוף טיפול״ ואנ״ט שלהם.

זכרו לסיים עם נוהל סיום טיפול.

זכרו!

סבב ראשון, נותן לכם מידע על מה שמוכן לעלות ״עכשיו״, בשלב זה.

לאחר טיפול ב״ממצא״, חזרו לסבב נוסף וכן הלאה, עד שאין עפעוף בכלל...

אני מאמינה בך!

שריתי