fbpx

אפליקציית

״שיטת שריתי סקויאר״

לחיות במציאות של מוח מאומן

רשימת מערכות מהתת מודע

תזכורת לעבודה עם רשימה זאת:

זימון סקאלה של שבעה דפים ב״רשימת מערכות מהתת מודע״ ואז בקשה לעפעוף על מספר הדף בו נמצא ״המערכת לטיפול״.

זימון הדף שעפעף (לנקוב בשם שלו) ואז זימון סקאלה של ארבע עמודות ובקשת עפעוף על העמודה בה נמצאת ״המערכת לטיפול״.

זימון מספרים בין 1-16 בעמודה שעפעפה ואז בקשה לעפעוף ״מספר המערכת לטיפול״ בין 1-16.

זימון ״המערכת״, ע״י אמירת המספר שלו, מספר העמודה ומספר הדף ושם המערכת ואז טיפול ב״מערכת״ עצמה ע״י: פירמידת הטיפולים״ לפי השלב בו אתם נמצאים.

סבבים נוספים וטיפול ב״ממצאים״, כך עד שאין עפעוף.

זימון ״פחדים קשורים לנושא״ ואנ״ט שלהם.

זימון ״פחדים של סוף טיפול״ ואנ״ט שלהם.

זכרו לסיים עם נוהל סיום טיפול.

זכרו!

סבב ראשון, נותן לכם מידע על מה שמוכן לעלות ״עכשיו״, בשלב זה.

לאחר טיפול ב״ממצא״, חזרו לסבב נוסף וכן הלאה, עד שאין עפעוף בכלל...

אני מאמינה בך!

שריתי