fbpx

אפליקציית

״שיטת שריתי סקויאר״

לחיות במציאות של מוח מאומן

ארגז האוצרות

תזכורת לעבודה עם רשימה זאת:

זימון ״סקאלת ארגז האוצרות״ לפי מספר הכלים ותכנותה ואז, בקשה לעפעוף על ״מספר הכלי״ מתוך הרשימה, עם בקשה:

״כלי אנרגטי הגורם להעצמת היום שלי בצורה מפתיעה לטובה״ (או, אם יש נושא ספציפי, לשנות ניסוח, מה מטרת הכלי)

טיפול בכלי שעפעף…

סבבים נוספים וטיפול ב״ממצאים״, כך עד שאין עפעוף ולסיום: זימון ״פחדים קשורים לנושא״ ואנ״ט שלהם לכל הנוגעים בדבר.

זימון ״פחדים של סוף טיפול״ ואנ״ט שלהם לכל הנוגעים בדבר.

זכרו תמיד לסיים עם נוהל סיום טיפול.

לנוחיותכם, מידע נוסף על מגוון הכלים מארגז האוצרות

מתבסס על כלים שלמדתם וכבר חווטו על ידכם ב״מגירות במוח״, לפי שיטת הלימוד של ״מוח מאומן״.

שלב ראשון:

למידע נוסף על כלי זה – לחצו כאן.

למידע נוסף על כלי זה – לחצו כאן.

למידע נוסף על כלי זה – לחצו כאן.

למידע נוסף על כלי זה – לחצו כאן.

למידע נוסף על כלי זה – לחצו כאן.

למידע נוסף על כלי זה – לחצו כאן.

למידע נוסף על כלי זה – לחצו כאן.

למידע נוסף על כלי זה – לחצו כאן.

למידע נוסף על כלי זה – לחצו כאן.

למידע נוסף על כלי זה – לחצו כאן.

למידע נוסף על כלי זה – לחצו כאן.

למידע נוסף על כלי זה – לחצו כאן.

למידע נוסף על כלי זה – לחצו כאן.

למידע נוסף על כלי זה – לחצו כאן.

למידע נוסף על כלי זה – לחצו כאן.

למידע נוסף על כלי זה – לחצו כאן.

למידע נוסף על כלי זה – לחצו כאן.

למידע נוסף על כלי זה – לחצו כאן.

למידע נוסף על כלי זה – לחצו כאן.

למידע נוסף על כלי זה – לחצו כאן.

למידע נוסף על כלי זה – לחצו כאן.

למידע נוסף על כלי זה – לחצו כאן.

למידע נוסף על כלי זה – לחצו כאן.

למידע נוסף על כלי זה – לחצו כאן.

למידע נוסף על כלי זה – לחצו כאן.

למידע נוסף על כלי זה – לחצו כאן.

למידע נוסף על כלי זה – לחצו כאן.

למידע נוסף על כלי זה – לחצו כאן.

למידע נוסף על כלי זה – לחצו כאן.

למידע נוסף על כלי זה – לחצו כאן.

למידע נוסף על כלי זה – לחצו כאן.

למידע נוסף על כלי זה – לחצו כאן.

למידע נוסף על כלי זה – לחצו כאן.

למידע נוסף על כלי זה – לחצו כאן.

למידע נוסף על כלי זה – לחצו כאן.

למידע נוסף על כלי זה – לחצו כאן.

למידע נוסף על כלי זה – לחצו כאן.

למידע נוסף על כלי זה – לחצו כאן.

למידע נוסף על כלי זה – לחצו כאן.

למידע נוסף על כלי זה – לחצו כאן.

למידע נוסף על כלי זה – לחצו כאן.

למידע נוסף על כלי זה – לחצו כאן.

למידע נוסף על כלי זה – לחצו כאן.

למידע נוסף על כלי זה – לחצו כאן.

למידע נוסף על כלי זה – לחצו כאן.

למידע נוסף על כלי זה – לחצו כאן.

למידע נוסף על כלי זה – לחצו כאן.

למידע נוסף על כלי זה – לחצו כאן.

למידע נוסף על כלי זה – לחצו כאן.

למידע נוסף על כלי זה – לחצו כאן.

למידע נוסף על כלי זה – לחצו כאן.

למידע נוסף על כלי זה – לחצו כאן.

למידע נוסף על כלי זה – לחצו כאן.

למידע נוסף על כלי זה – לחצו כאן.

למידע נוסף על כלי זה – לחצו כאן.

למידע נוסף על כלי זה – לחצו כאן.

למידע נוסף על כלי זה – לחצו כאן.

למידע נוסף על כלי זה – לחצו כאן.

למידע נוסף על כלי זה – לחצו כאן.

שלב שני:

למידע נוסף על כלי זה – לחצו כאן.

זכרו!

סבב ראשון, נותן לכם מידע על מה שמוכן לעלות ״עכשיו״, בשלב זה.

לאחר טיפול ב״ממצא״, חזרו לסבב נוסף וטפלו ב״ממצא״ וכן הלאה, עד שאין עפעוף בכלל...

הליך טיפולי - מציאות של מוח מאומן

ודאו קבלת עפעוף בכל שלב

א. נוהל טרום טיפול:

 1. כניסה‭ / ‬חיבור‭ ‬ל”תדר״‮מתוך ‬‭ – ‬גש”א‭ ‬מוח‭ ‬מאומן‭ – ‬ודאו‭ ‬קבלת‭ ‬עפעוף‭ ‬המאשר‭ ‬שאתם‭ ‬‮”‬בתדר‮”‬‭.‬ הוסיפו‭ ‬את‭ ‬הפסוק‭:‬‮‬ ״ואני‭ ‬תפילתי‭ ‬לך‭ ‬השם‭ ‬עת‭ ‬רצון‭ ‬וכך‭ ‬קורה‭ – ‬תודה‭!‬‮”‬
 2. זימון‭ ‬פיצול‭ ‬ישות‭ ‬שלי‭ ‬כ”מטפלת‭ ‬בשיטה‮”‬‭ + ‬‮”‬טיפול‭ ‬בסיסי״‮.
 3. אנ”ט‭ – ‬‮‬״הפרעות‭ ‬אנרגטיות״ ‮‬‭ – ‬‮‬מרחב‭ ‬אבחון‭ ‬וטיפול‮‬‭ ‬אנרגטי‭ ‬ופיזי‭ – ‬כללי‭.‬
 4. אנ”ט‭ – ‬‮‬״מפריענים״‮ לכל‭ ‬הנוגעים:‭ ‬מטפל‭ / ‬מטופל‭ / ‬מתנה‭ / ‬מערכות‭ ‬שכל‭ / ‬מערכות‭ ‬מהתת‭ ‬מודע‭ – ‬כללי‭.‬
 5. אנ”ט‭״ – ‬‮‬פחדים‭ ‬תת‭ ‬מודעיים״‬‭ ‬לכל‭ ‬הנוגעים: ‬מטפל‭ / ‬מטופל ‭ / ‬מתנה‭ / ‬מערכות‭ ‬שכל‭ / ‬מערכות‭ ‬מהתת‭ ‬מודע‭ – ‬כללי‭.‬

ב. חיים במציאות מוח מאומן:

 1. דיבוב‭ ‬מטופל: הגדרת‭ ‬פניה‭ ‬מתנה‭) / ‬רקע‭ (‬הסיפור ‭ / ‬(התנהגות‭ ‬נרכשת‭ (‬הכאב.
 2. הגדרת‭ ‬נושא:‭ ‬לפי ״‬שיחת‭ ‬התבוננות״‮”‬‭ – ‬זיהוי‭ ‬‮‬השורש‮”‬‭.‬
 3. הגדרת‭ ‬‮‬״מערכות‭ ‬לטיפול״ ‮‬‭ / ‬״מערכות‭ ‬שכל״‭ + ‬רצוי‭ ‬גם‭ ‬‮”‬מערכות‭ ‬מהתת‭ ‬מודע‮”‬‭.‬
 4. ״טיפול‭ ‬בסיסי״ ב”מטפל״ ‮‬‭ – ‬פיצול‭ ‬ישות‭ ‬של‭ ‬המטפל‭ ‬במתנה‭ ‬של‭ ‬המטופל‭.‬
 5. ״טיפול‭ ‬בסיסי‮״ ‬ב”מטופל״ ‮- ‬פיצול‭ ‬ישות‭ ‬מאותגרת‭ ‬שמתמודדת‭ ‬עם‭…‬
 6. ״טיפול‭ ‬בסיסי‮”‬ ‬ב”מתנה״‮‬‭ – ‬דגש‭ ‬על‭ ‬הסימפטומים‭.‬
 7. העצמת‭ ‬טיפול‭ ‬ע”י‭ ‬טיפול‭ ‬דרך‭ ‬‮‬״רשימת‭ ‬ארגז‭ ‬האוצרות‮״.
 8. עפעוף‭ ‬על‭ ‬כלים‭ ‬נוספים‭ ‬מארגז‭ ‬האוצרות‭ ‬וטיפול‭ ‬בהם‭ – ‬כך‭ ‬עד‭ ‬שאין‭ ‬עפעוף‭.‬
 9. ״אבחון שורש הסימפטום״.

ג. נוהל סיום טיפול:

 1. ‭‬הוספת‭ ‬טיפולים‭ ‬מ”הספריה‭ ‬הקוסמית‮״.
 2. אנ”ט‭ – ‬‮”‬״מפריענים״‮‬‭ ‬לכל‭ ‬הנוגעים: מטפל‭ / ‬מטופל‭ / ‬מתנה‭ / ‬מערכות‭ ‬שכל‭ / ‬מערכות‭ ‬מהתת‭ ‬מודע‭ – ‬כללי‭.‬
 3. אנ”ט‭ – ‬‮‬״פחדים‭ ‬של‭ ‬סוף‭ ‬טיפול״ ‬‭ ‬לכל‭ ‬הנוגעים:‭ ‬מטפל‭ / ‬מטופל‭ / ‬מתנה‭ / ‬מערכות‭ ‬שכל‭ / ‬מערכות‭ ‬מהתת‭ ‬מודע‭ – ‬כללי‭.‬
 4. בצעו‭ ‬‮ ״הגנת‭ ‬מגן‭ ‬דוד״‮‬‭ ‬לכל‭ ‬הנוגעים: מטפל‭ / ‬מטופל‭ / ‬מתנה‭ / ‬מערכות‭ ‬שכל‭ / ‬מערכות‭ ‬מהתת‭ ‬מודע‭ -‬כללי‭.‬
 5. הפעילו‭ ‬את‭ ‬כלי‭ ‬ה”חימסוס‮״‬‭ ‬להפעלת‭ ‬‮‬״התוכנה‭ ‬הטיפולית״, ‬מה‭ ‬שיפעיל‭ ‬את‭ ‬כל‭ ‬החמסות‭ ‬שתיכנתתם‭.‬
 6. שאלות:‭ ‬״האם‭ ‬הטיפול‭ ‬הגיע‭ ‬למטופל?‮”‬‭ / ‬‮”‬מתי‭ ‬המטופל‭ ‬ירגיש‭ ‬הטבה ואיך?‮”‬‭ / ‬‮”‬מה אחוז‭ ‬אפקטיביות‭ ‬טיפול לשלב זה?״‮
 7. ‬הנחיות‭ ‬דפ”א למטופל‭.‬
 8. לסיום‭ – ‬הוסיפו‭ ‬את‭ ‬הפסוק‭: ‬״ישועת השם כהרף עין וכך קורה – תודה!״

אני מאמינה בך!

שריתי